חדשות

לפרטים והצעת מחיר
חייג 04-9015000
או השאר פרטים ונחזור בהקדם 👈

 

חד-אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 27 ביולי 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית פלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) אישור מינויה של גב' איריס שטרק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (ב) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (ג) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (ד) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה צבי ורדי, אבי זמיר (דירקטור בלתי תלוי), אברהם נובוגרוצקי ואברהם (רמי) שני. ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה (א) שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. ביחס להחלטות (ג) ו- (ד) שעל סדר היום, רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום יום ב', 28 ביוני, 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפנייה לדיווח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה השונות ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום ב', 21 ביוני 2021, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2021-01-104595).

חד-אסף תעשיות בע"מ

 

 

הודעות קודמות:

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א', ה-11 באפריל 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית הפלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת; ו-(2) אישור תנאי כהונה והעסקה של מר צבי יעקובוביץ כמנכ"ל החברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו ביום ד', ה-10 במרץ, 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
הפניה לדוח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 4 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-026484) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ http://maya.tase.il

חד-אסף תעשיות בע"מ

 

חד-אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א', 27 בדצמבר 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית פלדה, עכו ("האסיפה").

לאור מגבלת התקהלות, בעל מניות המבקש להיות נוכח פיסית באסיפה מתבקש לעדכן את החברה מראש. האסיפה תיערך במועדה גם באמצעות שיחת zoom. השתתפות בעלי המניות באסיפה באמצעי תקשורת כאמור כפופה לרישום עד יומיים מראש, בשליחת מייל לכתובת Daniela@HODINDUSTRY.CO.IL, בצירוף צילום תעודת זהות או אמצעי זיהוי רשמי אחר של המשתתף, להנחת דעתה של החברה, ובכפוף להמצאת אישור בעלות במניה במועד הקובע. פרטים לשיחת הוועידה יימסרו לנרשמים מראש במייל.

 

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019; (ב) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (ג) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים). ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הרוב הנדרש: ביחס להחלטות (ב) ו- (ג) שעל סדר היום, רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום יום א', 13 בדצמבר, 2020.

הפנייה לדיווח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה השונות ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 6.12.2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2020-01-124327).

          חד-אסף תעשיות בע"מ

 

 

חדאסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', ה-30 בדצמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה, קרית הפלדה עכו 24100 ת.ד. 493 ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים); ו-(4) אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה ועדכון בהתאמה של מדיניות התגמול של החברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', ה-1 בדצמבר, 2019. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 25 בנובמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-101745) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ https://maya.tase.il

חדאסף תעשיות בע"מ

 

חד – אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 24 ביוני, 2019, בשעה 17:00, במשרדי החברה בקרית הפלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושא שעל סדר היום: מינוי מר אילן גזבר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ואישור זכאותו להסדרי ביטוח ושיפוי הנוהגים בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו ביום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', ה-26 במאי 2019.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, מיום 20 במאי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-048190) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ https://maya.tase.co.il/

חד – אסף תעשיות בע"מ

 

חד – אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 13 בנובמבר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית הפלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושא שעל סדר היום: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר נובוגרוצקי כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ה', ה-1 בנובמבר 2018. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה, מיום א', 21 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-098517) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ https://maya.tase.il

חד – אסף תעשיות בע"מ

 

 

חד – אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 8 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה בקרית הפלדה, עכו ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

  1. אישור מינויו של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה, החל מיום 8 באוקטובר 2018 ועד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שבה ממנים דירקטורים
  2. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף ‎2.2 לדוח זימון האסיפה
  3. בכפוף לאישור תיקון למדיניות התגמול, לאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברהם נובוגרוצקי כיו"ר דירקטוריון החברה יהיו כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה
  4. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017
  5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר
  6. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה )ושאינם דירקטורים חיצוניים).

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', ה-9 בספטמבר 2018.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 2 בספטמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-083808) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ https://maya.tase.il